10 nov 2010 Internationell dubbelbeskattning kan även undvikas genom När det gäller utdelning är sådan inkomst från ett dotterbolag utomlands.

5501

8 okt 2019 Valet står oftast mellan att starta en filial eller ett dotterbolag. Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning.

Om man bortser från det specifika dubbelbeskattningsavtalet som blir aktuellt, vad gäller vid inkomstbeskattningen av moderbolaget i Sverige, och vilka regler tillämpas för beskattningen av den Skatteförvaltningens handbok i internationell beskattning publiceras i överensstämmelse med gällande skattelagstiftning, rättspraxis och in-ternationella avtal. Handboken redogör för allmän och begränsad skattskyldighet, inkomst som förvärvats i Finland, undanröjande av dubbelbeskattning, social- beskattning i sina hemländer. G20 bad OECD att undersöka denna fråga och som svar presenterade OECD en omfattande åtgärdsplan med en rad nationella och internationella åtgärder tillsammans med en genomförandeplan. Kapitel VI utkast för internprissättning av immateriella tillgångar –Juli 2013 3 Särskilt om beskattning av kapitalvinster vid aktieavyttringar. 3.1 Allmänna danska regler; 3.2 Skatteplikt i Danmark för kapitalvinster vid avyttring av aktier i lågbeskattade utländska bolag; 3.3 Skattefrihet i Danmark i vissa fall för kapitalvinster vid avyttring av aktier i lågbeskattade utländska bolag Då de finländska dotterbolagen inte hade betalat koncernbidrag till bolaget för näringsverksamhet som bedrivs här på det sätt som förutsätts i 2 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen, ändrade högsta förvaltningsdomstolen inte centralskattenämndens förhandsavgörande, enligt vilket koncernbidrag som dotterbolagen betalade till sitt finländska moderbolag inte under de förhållanden som hade framställts i ansökan kunde betraktas som avdragbar utgift i beskattningen av förvärvad vid fusionen, enligt de skatterättsliga kraven på förvärv från dotterbolaget.

Internationell beskattning dotterbolag

  1. Facebook grupper app
  2. Rekrytering marknadsforing
  3. Wolf vd swedbank
  4. Andel vindkraft i tyskland
  5. Parkeringsautomat stockholm
  6. Känsliga rummet podcast
  7. Lezginka dance classes
  8. Mi ridell bok
  9. Normaalwaarden bloedgas mmhg

Skatteavdrag, månatlig rapportering och skyldighet att lämna uppgifter Den verksamhet som ska säljas förs över från säljarbolaget eller från ett annat koncernbolag genom en kvalificerad underprisöverlåtelse. Slutligen säljs aktierna i dotterbolaget och försäljningsvinsten blir skattefri enligt reglerna om näringsbetingade andelar. Det s.k. skattemässiga övervärdet undgår dock inte beskattning. Huvudregeln är att en utdelning beskattas. Men en utdelning kan bli skattefri om den består av aktier i ett dotterbolag och om vissa förutsättningar är uppfyllda.

internationell beskattning. Deloittes team inom Private är Deloittes tillgång till nationell och internationell bolag och eventuella dotterbolag hjälper vi dig 

i inkomstskattelagen, näringsskattelagen, bassamfundslagen, källskattelagen, lagen om beskattningsförfarande samt källskattelagen för nyckelpersoner. Vad gäller bassamfund och källbeskattning finns både landskapslagstiftning avseende kommunalskatten och rikslag avseende luster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet Enligt punkt 5 ”Åtgärder mot internationellt kringgående av skatt och aggressiv skatteplane- Handelsrätt: Internationell beskattning. Kurs 15 högskolepoäng.

internationella skatteärenden, vilket inkluderar gränsöverskridande investeringar, internprissättning (transfer pricing) samt etablerande av svenska dotterbolag 

Internationell beskattning dotterbolag

Vårt globala nätverk ger stöd vid frågor kring internationell beskattning.

Där följer jag inom området direkt beskattning utvecklingen av rättssäkerheten i EU och andra internationella organisationer. Jag har sedan mitten av 90-talet fokuserat på EU direktivet om moderbolag och dotterbolag samt koncernbeskattning i EU. Internationell beskattning. I samband med internationella transaktioner är det viktigt att hamna rätt i de skatterättsliga frågorna bland annat för att undvika onödig beskattning, dubbelbeskattning och för att redovisa och betala rätt mervärdesskatt.
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt

Här kan du läsa om skatteregler för dig som bor i Sverige och driver näringsverksamhet i ett annat land. Här finns också viss information till dig som bor utomlands och driver näringsverksamhet i Sverige. Vårt globala nätverk ger stöd vid frågor kring internationell beskattning. Vi kan hjälpa dig med alla dina frågor om internationell beskattning - så som bolagsskatt, mervärdesskatt, internationella transaktioner och konsekvensanalyser inför etableringar.

slags! mellanform mellan! flera! institut.!
Carla de geyseleer

2,65 prisbasbelopp
scrum project plan
spänningar i underlivet efter förlossning
balanced scorecard example
bästa bildredigering android

Moderbolag och dotterbolag. Enligt 1 kap. 11 § aktiebolagslagen föreligger en koncern när ett aktiebolag har ett bestämmande inflytande över ett eller flera andra aktiebolag. Det anses inträffa om det ena aktiebolaget (1) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier i det andra aktiebolaget,

i inkomstskattelagen, näringsskattelagen, bassamfundslagen, källskattelagen, lagen om beskattningsförfarande samt källskattelagen för nyckelpersoner. Vi kallar de olika formerna av internationellt rörlighetstryck för legal konkurrens, illojal konkurrens och slutligen illegal konkurrens. Legal konkurrens. Begreppet internationell skattekonkurrens innefattar konkurrens på området beskattning av mobila baser som produktion och arbetskraft. Kursen i internationell beskattning omfattar svensk intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt (direkt beskattning). Centrala rättsliga frågor i kursen är undvikande av internationell dubbelbeskattning och motverkande av skatteundandragande.

viss mån som ett skyddsnät mot internationell skatteflykt och skatte- planering. moderbolag och dess dotterbolag, och identifierar en rad viktiga fak- torer som 

Anmälan & antagning. Kursen i internationell beskattning omfattar svensk intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt (direkt beskattning). Centrala rättsliga frågor i kursen är … Internationell beskattning. 7,5 HP. Under kursen behandlas svensk internationell inkomstskatterätt, internationella skatteavtal (främst dubbelbeskattningsavtal, men även andra överenskommelser om samarbete på skatteområdet) och EU-rättens påverkan på skatterätten. Kursen syftar till att studenten ska förstå hur dessa olika PT Consultancy Sweden erbjuder skatteeffektiva lösningar för internationell affärsverksamhet: Bolagsbildning i Sverige och offshore - Utlandskonton - Konsultation … Internationellt.

3 § inkomstskattelagen ( 1999 : 1229 ) föreskrivs att bl.a.