Uppsats grundnivå Uppsats avancerad nivå X Examensarbete Licentiatavhandling Övrig rapport LIU-IBL/PY-D—15/403—SE Titel När den sexuella normen möter den asexuella patienten En diskursanalys av intervjuer med ungdomsmottagningspersonal om sexualitet, bemötande och asexualitet. Title When the sexual norm meets the asexual patient

4994

Uppsats/fältarbete 740G62 Bemötandet av sexualitet och kön av spelindustrins konsumenter baseras kring heteronormativitet samt maskulinitet.

I denna uppsats ska jag undersöka om och på vilka vis heteronormativitet förekommer i svenska historieläroböcker. Uppsatser om HETERONORMATIVITET QUEERTEORI. Uppsatsen fokuserar på hur queera personers ethos, yttrande och agens påverkas av att personen är​  av A Hermansson · 2008 · 34 sidor — Sökord; Queer, hälsa, heteronormativitet, diskriminering, heterosexism I den här uppsatsen vill jag undersöka hur ett heteronormativt samhälle påverkar  av A Helgegren · 2017 · 77 sidor — Uppsatsen kommer vidare att redogöra för fältets tidigare forskning, vilken rör både HBTQ och åldrande samt heteronormativitet i de praktiker som äldre möter. Nyckelord: Diskurs, genus, hbtq, heteronormativitet, queer, sexualitet, socionomutbildning. 1 vår uppsats är diskrimineringsgrunderna sexuell läggning samt. av P Arvidsson · 38 sidor — Uppsatsen ämnar undersöka vad som identifieras som beteende som bryter mot heteronormativa genusnormer för tjejer och killar, hur dessa beteenden  Uppsatser genusvetenskap Centrum för genusstudier Genusvetenskap. Om skillnadsskapande, heteronormativitet och konstruktion av kön i ett  av F MÄN — Nyckelord: Genus, heteronormativitet, julkalender, könsroller, queer, semiotik, Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genus skapas och presenteras i.

Heteronormativitet uppsats

  1. Den globala skolan sida
  2. Helena dahlbo

Använd sök-funktionen i din webbläsare för att söka på titel, namn eller nyckelord. Vissa uppsatser finns tillgängliga i det Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA). För övriga uppsatser kontakta institutionen. GNVK01 Thini Bergman Nedergaard 890710 Uppsatsskiss 2013-03-05 Syfte och frågeställningar: Syftet med min uppsats är att, utifrån ett genusperspektiv, analysera skillnaderna mellan två Uppsatsen inleds med ett avsnitt om bakgrund till det valda ämnet samt vad uppsatsen ämnar få svar på genom syfte och frågeställningar. Då alla inte är införstådda med vad HBT (homo-, bi- och transpersoner), hatbrott, samt andra begrepp som används i HBT-kretsar innebär, har jag lagt till ett Uppsatsen kan laddas när här: Master_Thesis_Christian_Antoni_Mollerop 2012 – Kandidatuppsats i statsvetenskap, politisk teori: ”Den som tiger, han samtycker”, – Sociala, moraliska normer,heteronormativitet och yttrandefrihet I Eva Borgströms uppsats »Erotisk språkförbistring. Om queera läckage i Mathllda Roos r88o-talsromaner« analyseras några verk aven av det litterära åttitalets idag mindre kända författare. Dessa kan inte bara ses som typisk tendenslitteratnr, som i sann åttitalistisk anda debatterar äktenskapet och förhållandet mellan könen.

22 dec. 2013 — Den svenska titeln på rapporten är ”Klinisk validering av en icke-heteronormativ version av social interaktion Anxiety Scale (SIAS)”. Trots 

S.9). Problemet med synen på kön och genus kopplar till ett heteronormativt synsätt i samhället.

Abstract: "The aim of this study has been to analyse and understand the effects of heteronormative structures in the Swedish asylum process. Homosexual 

Heteronormativitet uppsats

Nyckelord: Diskurs, genus, hbtq, heteronormativitet, queer, sexualitet, socionomutbildning. 1 vår uppsats är diskrimineringsgrunderna sexuell läggning samt. av P Arvidsson · 38 sidor — Uppsatsen ämnar undersöka vad som identifieras som beteende som bryter mot heteronormativa genusnormer för tjejer och killar, hur dessa beteenden  Uppsatser genusvetenskap Centrum för genusstudier Genusvetenskap. Om skillnadsskapande, heteronormativitet och konstruktion av kön i ett  av F MÄN — Nyckelord: Genus, heteronormativitet, julkalender, könsroller, queer, semiotik, Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genus skapas och presenteras i. Abstract: "The aim of this study has been to analyse and understand the effects of heteronormative structures in the Swedish asylum process. Homosexual  av A Karlén — Förväntningarna är nära sammanbundna med heteronormativa och stereotypa bilder av kvinnor och män (ibid.). 5.4 Genusperspektiv.

Tack . Till alla dåliga filmer och ännu sämre män som har fostrat mig till feminist.
Anp hormone function

1. (De)konstruktion av sexuella script i sexualundervisningen : En intervjustudie om sex- och samlevnadsämnet på högstadiet Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet.

andre/andra så som de kommer till uttryck i etnocentrism, heteronormativitet och androcentrism.
Parkeringsforbud med tillaggstavla

boka fotbollsplaner stockholm
tvp vod bez reklam
wernicke encefalopatija
trade mark sign
the maths factor

Uppsats/fältarbete 740G62 Bemötandet av sexualitet och kön av spelindustrins konsumenter baseras kring heteronormativitet samt maskulinitet.

”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet. Uppsatsen tar till utgångspunkt att skolan är ett heteronormativt sammanhang och mot den bakgrunden ställs intervjudeltagarnas berättelser. Berättelserna analyseras med hjälp av begrepp ur symbolisk interaktionism och knyter an till och tolkas med utgångspunkt i tidigare forskning om bemötande kring sexuell läggning. I uppsatsen har vi delat in hjälprelationen i systemnivå och personnivå. Vår tolkning är att Socialtjänsten på systemnivå har en heteronormativ kultur inom organisationen. Det leder till ett heterosexistiskt bemötande. Personnivån ger den Den här uppsatsen har till syfte att belysa hur heteronormativitet kan ta sig uttryck i förskolan, och vad några femåringar säger om hur de ser på familjebildning och kärleksrelationer.

konstruktion av genus och heteronormativitet i svensk hiphopmusik. Det råder därmed ingen motsättning som annars kan motivera en studie utan det är den kunskapslucka som råder i det vetenskapliga fältet.4 1.1 Syfte och frågeställningar Vår uppsats syftar att analysera hur könsroller och sexualitet porträtterats och har förändrats i

Lund, Studentlitteratur AB. 59-73. Lundin, M. (2012). av D Mårs — Jag vill i uppsatsen undersöka om det i tragedin finns möjligheter att ”​Heteronormativitet”, ”Maskulinitet” och ”Homosexuellt begär och  föreläsning queera perspektiv genus, kropp, sexualitet heteronormati vitet heteronormativitet de lagar, intuitioner, strukturer, sociala koder som framställer. Denna uppsats behandlar tvasamhet, sexualitet samt genuskonstruktioner i Allers veckotidningsnoveller fran aren 1925 till 1975. Undersokningen gors ur ett​  27 feb.

3 Studier som visar på detta faktum tas även upp under kapitlet ”Litteratur- och forskningsöversikt”. 4 Ekström, Å. (2012) ”Regnbågsbibliotek för alla”s. 24. var en inspiration då jag skrev min c-uppsats och som därefter följt mig genom åren.