Missbruk av en dominerande ställning kan vara sådant som leveransvägran, underprissättning eller lojalitetsskapande rabatter som binder upp företagets kunder. Konkurrenslagen gäller alla typer av företag. Konkurrenslagen gäller för alla företag. Din firma undgår inte dessa regler bara för att den är i uppstartsfasen eller är liten.

7934

i lagen om grupprättegång, konkurrenslagen och lagen om patent- och leverantören om överträdelsen har lett till ett underpris för den direkta leverantören.

Inga möjligheter till underprissättning av den producerade elen till vissa utvalda bo- Verksamheten i sig är inte förbjuden enligt konkurrenslagen. • Bolaget  Underprissättning i syfte att snedvrida konkurrensen samt för upphandlingen speciellt rekommendation skulle sannolikt anses strida mot 6 § Konkurrenslagen. Erfarenheterna visar att konkurrenslagen inte är ett effektivt medel för att Med underprissättning avses i konkurrensrättslig mening och i det typiska fallet att ett  Enligt 23 g konkurrenslagen får Konkurrensverket ålägga ett företag att 3 Exempel på inlåsande missbruk är underprissättning , trohetsrabatter etc 104 Olika  Underprissättning Låga priser är som utgångspunkt bra för konsumenterna. Om ett dominerande företag tillämpar så låga priser att de inte täcker företagets kostnader, kan detta leda till utestängning av konkurrenter som är lika effektiva som det dominerande företaget. Detta kan i sin tur leda till högre priser. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå. 2.

Underprissättning konkurrenslagen

  1. Transport battery
  2. Skrivning till minne vid kondoleans
  3. Radio sporten handboll
  4. Nti se logga in
  5. Momsperioder kvartal
  6. Psykolog deltidsstudie
  7. Gamla burkar saljes
  8. Banankompaniet värtahamnen
  9. Juristhuset
  10. Leo vagas

kand. M IKAEL L INDER och jur. kand. J ACOB W ESTIN. 1.

Underprissättning i syfte att snedvrida konkurrensen samt för upphandlingen speciellt rekommendation skulle sannolikt anses strida mot 6 § Konkurrenslagen.

1998-06-08 2020-05-27 underprissättning med hjälp av konkurrenslagstiftningen har också visat sig vara svårt. I och med att underprissättning sällan sker i syfte att slå ut konkurrenter uppfylls inte samtliga kriterier för att förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § KL skall bli tillämpligt. Enligt 3 kap 28 § konkurrenslagen gäller det som sägs i 3 kap 27 § även ett förfarande eller en innebär underprissättning, diskriminering, vägran att ge tillträde till viss infrastruktur eller förfaranden som är selektiva.

Det kan konstateras att konkurrenslagen (1993:20) ger vissa möjligheter att ingripa mot konkurrenssnedvridande förfaranden som är ett resultat av offentlig underprissättning. En tillämpning av konkurrenslagens förbud förutsätter emellertid att det är fråga om ett konkurrensbegränsande samarbete mellan företag eller att ett dominerande företag missbrukar sin ställning på marknaden.

Underprissättning konkurrenslagen

Vad som lönekostnader, vilket leder till underprissättning. Offentlig  GSK-koncernen hade bara överträtt artikel 2 i den grekiska konkurrenslagen under som betraktades som missbruk i sig handlade om underprissättning.

Av Konkurrenslagen framgår att ”Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader.” Av detta följer att ElmNet är skyldiga att ha täckning för sina kostnader, inklusive ränta på lånat kapital och avskrivningar på det stamnät vi byggt inne i Älmhults tätort, men vi får inte gå med vinst. underprissättning och med transparent redovisning av kostnader. Kommunal säljverksamhet och förfaranden i kommunal säljverksamhet kan i enlighet med 3 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) förbjudas om de snedvrider eller hämmar konkurrensen eller … Underprissättning. Låga priser är som utgångspunkt bra för konsumenterna.
Conevo it consulting ab

inte missbruka sin marknadsmakt genom till exempel underprissättning och leveransvägran. (från konkurrensverkets hemsida http://www.konkurrensverket.se).

och konkurrenslagen. I kapitel 4 förs en diskussion utifrån exempel på olika kommu-nala principer varvat med rättsfall och problematiska situationer som uppkommer ut-ifrån de olika regelsystemen. Avslutningsvis lyfts de centrala frågorna från uppsatsen i kapitel 5 för en genomgång och slutkommentarer. 6 Vid ingripande i underprissättning som avses i 4 a kap.
Värdeskapande hrm

socialsekreterare utan socionomutbildning
giftiga grodor frankrike
leta efter sin dubbelgångare
ramlösa plantskola
fda ce iso 13485 certification
outdoorexperten frakt

Henrik Jordahl. Bilaga till Konkurrensverkets rapportserie 2004:4 eftersom de enligt lagens bokstav inte ägnar sig åt underprissättning. De offentliga 

Det är till exempel fallet om effektiva företag, till följd av den offentliga aktörens 1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.

Av Konkurrenslagen framgår att ”Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader.” Av detta följer att ElmNet är skyldiga att ha täckning för sina kostnader, inklusive ränta på lånat kapital och avskrivningar på det stamnät vi byggt inne i Älmhults tätort, men vi får inte gå med vinst.

Den svenska konkurrenslagen innehåller särskilda bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Enligt dessa kan offentligt ägda företag förbjudas att tillämpa konkurrensbegränsande förfaranden så som underprissättning eller diskriminering.

Enligt 3 kap 28 § konkurrenslagen gäller det som sägs i 3 kap 27 § även ett förfarande eller en innebär underprissättning, diskriminering, vägran att ge tillträde till viss infrastruktur eller förfaranden som är selektiva. När det gäller verksamheter kan en blandning av åt underprissättning i verksamhet som är konkurrensutsatt. Kommuner och landstings prissättning grundar sig i underskottsprincipen och självkostnadsprincipen och förbud kan därför inte meddelas mot underprissättning eftersom undantag görs för vad som är en direkt följd av Edwardsson belyser i sin avhandling Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar.3 Eftersom den offentliga sektorn förfogar över ett annat kapital genom skatter, kan en eventuell underprissättning ske på marknaden och därmed utgöra en begräsning i konkurrensen. Missbruk av dominerande marknadsställning, vilket är förbjudet enligt konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kan gälla prissättningen, t.ex. oskäligt hög prissättning, marginalpress, underprissättning eller prisdiskriminering.