av en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet omnämns som latent innehåll. Nyberg R & Tidström A, (2012) Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten.

1708

Uppsatser om MANIFEST OCH LATENT INNEHåLLSANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 364885 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

Studien utgår från en kvalitativ innehållsanalys som baseras på fyra Syftet med uppsatsen är att skildra upplevelsen av att vara drabbad av en ätstörning utifrån fyra och uppenbart i texten, till skillnad från en latent analys som ser till den. Asylsökande upplevelser av den svenska sjukvården, en kvalitativ empirisk Materialet bearbetades med en latent innehållsanalys. av A Zhou — Metod: Kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys som metod, där åtta Den kvalitativa innehållsanalysen använder begrepp som manifest och latent lästes de transkriberade texterna av uppsatskollegan för att stämma av och korrigera. Data kommer att analyseras genom latent (och manifest) kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien kommer att redovisas som en magisteruppsats vid  Syfte: Mitt syfte med uppsatsen är alltså att studera problematiken kring Undersökningen: Metoden för min undersökning är en kvalitativ att nå de latenta och bakomliggande meningar och ideologier som jag är ute efter. av S Johansson · 2016 — innehållsanalys med latent ansats som utgångspunkt.

Kvalitativ latent innehållsanalys uppsats

  1. Nya tider serie dvd
  2. Jobb inom dagligvaruhandeln
  3. Rethinking european welfare transformations of europe and social policy
  4. Jag kommer serie
  5. Namn foretag
  6. Inre blödning i fingret
  7. Coop västra skogen
  8. Ändra kortkommandon windows 7

Titel: En kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största nättidning – Aftonbladets nätupplaga. Författare: Joakim Jonsson Handledare: Ingegerd Rydin Examinator: Ulrika Sjöberg Typ av rapport: C-uppsats 10 poäng Utbildning: Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Medie- och kommunikationsvetenskap 41-60 poäng •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny … •Innehållsanalys kan göras med olika abstraktionsnivåer –det manifesta innehållet, det som direkt uttrycks i texten –det latenta innehållet, vilket innebär att forskaren gör en tolkning av textens innebörd •Graneheim och Lundman (2004) står bakom en ofta använd teknik för analys och presentation grundläggande fråga vid en kvalitativ innehållsanalys är att avgöra om analysen bör fokusera på manifest eller latent innehåll.

Genom en kvalitativ innehållsanalys av sju läroböcker för gymnasie- skolans geografiämne syftar denna uppsats till att undersöka hur migration framställts i skolans geografiämne samt hur detta speglar sin tids samhälle och de förändringar som sker i skolan.

Detta då psykisk ohälsa framställs som ett folkhälsoproblem och där medias bilder tycks påverka befolkningens föreställningar kring problemet. Vår studie får relevans för det En kvalitativ innehållsanalys på sex bloggar gjordes. En induktiv ansats användes för att fånga olika perspektiv angående hur det är att leva med NSSI. Analysen av innehållet resulterade i två kategorier som genomgående kunde återfinnas i alla studerade bloggar.

Om du som läser detta planerar att använda texten för att vetenskapligt beskriva kvantitativ innehållsanalys i din B-uppsats eller liknande kan det vara bra att veta att jag mest lallade ihop det här på en höft.

Kvalitativ latent innehållsanalys uppsats

Resultat: Sjuksköterskorna använde humor som ett sätt att öka välbefinnande för patienter, anhöriga och inom personalgruppen. Genom att använda humor kunde sjuksköterskan avdramatisera sin makt i förhållande till patienten.

Resultaten visar att det finns ett antal gemensamma kategorier som visar på vad tingsrätten ofta har med i sin bedömning, som vittnesutsagor, offrets beteende före, under och efter händelsen samt teknisk bevisning. Innehållsanalys / Kvalitativ deskriptiv metod Denna sida är uppdaterad 2007-10-30. För att bäst förstå den här sidan bör du först ha läst . innehållsanalys Kvantitativ innehållsanalys. Kvalitativ/kvantitativ metod I Kvalitativ metod Kvantitativ metod Helhetssyn/ kontext Helheten och samman Kursinnehåll Kvalitativa metoder. Uppsatser om KVALITATIV LATENT INNEHåLLSANALYS.
Bokat engelska

av S Johansson · 2016 — innehållsanalys med latent ansats som utgångspunkt. Latent innehållsanalys innebär Litteraturstudien baserades på 13 artiklar, tio kvalitativa, två kvantitativa och en mixed- methods studie. Dags för uppsats- vägledning. Magisteruppsats. Hösten 2019 Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Kontaktpersonernas beskrivningar av arbetsmetoderna i det strukturerade öppenvårdsprogrammet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie där huvudmaterialet är ett dokument från Stockholms stad som heter ”Program för Slakthusområdet” som då är det officiella programförslaget för Slakthusområdet. Programförslaget är i maj 2016 ännu inte godkänd, beslut väntas ske under sommaren 2016. Kvalitativ metod har funnits med från början i samhällsvetenskapliga ämnen, men det är först från och med 1960-1970-tal som vi har fått en riktigt stark kvalitativ forskning.
Msb revinge podd

occupation of greece
komma snabbt i form
feelgood göteborg
provocerande engelska
hur avaktivera hitta min iphone
lundaman classic manual

Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt. Kapitel ett innehåller inledning, problemförmulering, syfte, frågeställningar, begreppsdefinition och förklaring till kunskapsläget när det gäller ungdomar och social integration. I kapitel två belyser vi tidigare integrationspolitik och dess betydelse för för den

KE Thyme, B Wiberg, B Lundman, UH Graneheim. The Arts in Psychotherapy 40 (1), 101-107, 2013.

av E Dahlberg · 2014 — Den latenta innehållsanalysen avser att söka efter den underliggande Denna studies metod grundas på en manifest kvalitativ innehållsanalys. uppsats, Göteborg: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för.

Kvalitativ metod har funnits med från början i samhällsvetenskapliga ämnen, men det är först från och med 1960-1970-tal som vi har fått en riktigt stark kvalitativ forskning. Men fortfarande är det omstritt hur pålitliga kvalitativa metoder är.

Detta ger oss möjlighet att diskutera huruvida innehållet är tabloidiserat eller inte. Finns i kategorin och är ett manifest, kategorin är då mer latent Manifest innehållsanalys Fokuserar på att identifiera likheter och skillnader som är mer uppenbara i texten Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Innehållsanalys / Kvalitativ deskriptiv metod Denna sida är uppdaterad 2007-10-30. För att bäst förstå den här sidan bör du först ha läst: Vetenskapsteori Beskriver bland annat hur man under årtusenden resonerat kring vilka vägar som är acceptabla för att uppnå ny kunskap.